ایراندخت الله یاری

مربی گروه پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

رتبه

مربی