اطلاعات تماس پست الکترونیک: i.allahyari@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل